1. Inledande bestämmelser och definitioner

  1. KSMG, org.nr 556813-4059, tillhandahåller webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för platsannonser. För användning av dessa tjänster gäller dessa allmänna villkor.
  2. Följande definitioner gäller för dessa allmänna villkor:
  3. ”Allmänna Villkor” avser dessa allmänna villkor;
  4. ”KSMG” avser Kindegren Singh Media Group AB, org.nr 556813-4059, i den verksamhet som avser tillhandahållandet av KSMG’s egen och tredjeparts kanaler;
  5. ”Annonsören” avser den näringsidkare som ingått avtal med KSMG rörande publicering av Platsannons;
  6. ”Platsannons” avser en platsannons som Annonsören vill publicera på KSMG’s egen och tredjeparts kanaler, inbegripet den information som tillhandahålls KSMG i samband med att denna ska publiceras;
  7. ”KSMG’s egen och tredjeparts kanaler” avser de webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för platsannonser som KSMG tillhandahåller under tjänsten Social Platsannonsering;
  8. ”Kandidat” avser personer som skickar in ansökningar till Annonsören.
 2. Allmänt om KSMG’s egna och tredjeparts kanaler

  1. KSMG tillhandahåller KSMG’s egna och tredjeparts kanaler i enlighet med dessa Allmänna Villkor.
  2. KSMG ger Annonsören rätt att få åtkomst till och använda KSMG’s egna och tredjeparts kanaler i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Annonsören förbinder sig särskilt att inte:

   A) Samla, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på något sätt använda innehåll på KSMG’s egna och tredjepartskanaler annat än då detta tillåts enligt dessa allmänna villkor.

   B) Använda ”data mining”, robotar eller liknande datainsamlingsmetoder

   C) Tillgängliggöra information som finns på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler på andra annonseringsplattformar, externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller kommersiella plattformar av annan art.

   D) Utföra någon åtgärd som leder till orimligt eller oproportionerligt stor belastning på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler infrastruktur; eller bryta mot eller försöka bryta mot KSMG’s egna och tredjeparts kanaler säkerhetsarrangemang, inbegripet försök att genomtränga, skanna eller testa sårbarheten av KSMG’s egna och tredjeparts kanaler, system eller nätverk.
  3. Innehållet på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler, såsom design, text, illustrationer, bilder, filmer, information, logotyper, programvara, ljudfiler och annat innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga regler för immateriella rättigheter. Allt sådant innehåll tillhör KSMG eller KSMG’s samarbetspartners. Otillåten användning av sådant innehåll kan utgöra upphovsrättsligt intrång, vilket ska betraktas som ett brott mot dessa Allmänna Villkor
  4. KSMG förbehåller sig rätten att vidta ändringar i utformningen av KSMG’s egna och tredjeparts kanaler utan föregående meddelande
 3. Personuppgifter och marknadsföring

  1. KSMG behandlar personuppgifter om Annonsören i samband med tillhandahållandet av KSMG’s egna och tredjeparts kanaler. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med KSMG’s Personuppgiftspolicy. Användare uppmanas att noggrant läsa igenom vår integritetspolicy.
 4. Regler för Annonsören

  1. Önskar Annonsören publicera en Platsannons på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler ska denna tillhandahållas till KSMG på det sätt som anges på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler.
  2. Samtliga Platsannonser granskas innan publicering. För det fall Platsannonsen inte klarar granskningen ges Annonsören möjlighet att justera annonsen för ny granskning. För det fall en Platsannons inte klarar granskningen sker ingen återbetalning av avgiften.
  3. När Platsannonsen har publicerats erhåller Annonsören ett utkast via e-post.
  4. En Platsannons måste i tillämpliga delar uppfylla följande regler:

   A) Platsannonsen får inte strida mot svensk författning, ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.

   B) Platsannonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att Platsannonsen innehåller inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.

   C) Platsannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en arbetsgivare. KSMG kan i särskilda fall medge undantag från denna regel.

   D) Platsannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en näringsidkare i dennes näringsverksamhet och får således inte avse en anställning eller ett uppdrag hos en privatperson som är av privat natur.

   E) Platsannonsen som publiceras på sociala medier får avse flera typer av befattningar på Facebook och Instagram men enbart en befattning på LinkedIn jobbannons.

   F) Den anställning som avses i Platsannonsen ska vara möjlig att söka utifrån den information som finns i Platsannonsen.

   G) Platsannonsen måste ange en placeringsort och denna behöver inte stämma överens med orten där arbetet ska utföras. En Platsannons på Facebook eller Instagram får avse flera placeringsorter men LinkedIn jobbannons får endast avse en placeringsort.

   H) Externa länkar till andra än Annonsören eller den relevanta arbetsgivaren är inte tillåtna i Platsannonsen.

   I) Innehållet i Platsannonsen får inte göra intrång i annans upphovsrätt, patent, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet.
  5. Platsannonsen måste uppfylla de tekniska och redaktionella krav som KSMG från tid till annan fastställer.
  6. KSMG förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Platsannonsen om KSMG bedömer att det förbättrar Platsannonsens kvalitet.
  7. Genom att tillhandahålla en Platsannons till KSMG ger Annonsören en kostnadsfri, evig och icke-exklusiv rätt för KSMG att använda, bearbeta och distribuera Platsannonsen och delar av Platsannonsen, t.ex. genom framställande av exemplar, tillgängliggörande för allmänheten på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler samt i marknadsföringssyfte av KSMG. KSMG har rätt att vidarelicensiera och överlåta denna rätt till annan.
  8. En avtalad Platsannons publiceras till och med den dag som överenskommits tillsammans med Annonsören. Önskar Annonsören förnya en Platsannons, d.v.s. förlänga tiden för dess publicering eller återaktivera en borttagen Platsannons, betraktas detta som en ny Platsannons och föranleder ytterligare avgifter.
 5. Avgifter och betalningsvillkor

  1. För publicering av Platsannons debiterar KSMG den avgift som anges i beställningsformuläret. Avgiften anges även i orderbekräftelsen. Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt
  2. KSMG’s avgifter för Platsannonser betalas mot faktura. KSMG kan endast erbjuda betalning mot faktura till Annonsörer med svenskt organisationsnummer och godkänd kreditprövning. KSMG skickar faktura efter mottagande av beställning. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.
  3. KSMG förbehåller sig alltid rätten att kräva att betalning sker mot faktura, eller på annat sätt är KSMG tillhanda innan publicering av Platsannonsen sker.
  4. Vid Annonsörens dröjsmål med betalning har KSMG rätt att:

   A) Erhålla dröjsmålsränta enligt lag;
   B) Debitera påminnelseavgift;
   C) Helt eller delvis avbryta eller begränsa publiceringen av Annonsörens Platsannonser;
   D) Samt neka publicering av nya Platsannonser.
 6. Annonsörens ansvar och skyldigheter

  1. Annonsören ska behandla information från KSMG’s egna och tredjeparts kanaler i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Annonsören ska vidta nödvändiga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda den information som erhålls eller hämtas från KSMG’s egna och tredjeparts kanaler mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring eller användning i strid med dessa Allmänna Villkor. Annonsören förbinder sig att tillse att all information som Annonsören har rörande en viss Kandidat omedelbart raderas när dessa inte längre behövs för det syfte som de inhämtades eller om Kandidaten eller Kindegren Singh Media Group så begär.
  2. Annonsören får inte genom automatiserad eller manuell hantering, inbegripet användning av cookies, samla in personuppgifter om Kandidater i syfte att i framtiden annonsera mot dessa Kandidater eller kategorisera eller segmentera Kandidaterna för annat syfte än det specifika anställningssyfte som föranlett Platsannonsen.
  3. Annonsören får endast kontakta en Kandidat om Kandidaten ansökt till Annonsören genom att svara på relevant Platsannons. Kontakt med Kandidaten ska ske på det sätt som anges på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler och endast i förhållande till relevant Platsannons
  4. Annonsören ska ersätta KSMG för direkt och indirekt skada som KSMG och dess företrädare drabbas av till följd av att en Platsannons inte uppfyller kraven i dessa Allmänna Villkor eller till följd av att Annonsören annars bryter mot dessa Allmänna Villkor. KSMG’s rätt till ersättning innefattar även ombudskostnader förenade med att föra KSMG eller dess företrädares talan vid eventuella ersättningskrav. Rätten till ersättning gäller även då KSMG granskat en Platsannons innan publicering utan att ha framställt invändning mot denna.
 7. KSMG’s ansvar och skyldigheter

  1. Om inte annat uttryckligen framgår nedan har KSMG inget ansvar för att uppgifter i det material som läggs upp på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler är korrekt, relevant eller fullständigt.
  2. KSMG har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot en Användare eller i förhållande till visst innehåll på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler som strider mot dessa Allmänna Villkor
  3. KSMG garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till KSMG’s egna och tredjeparts kanaler. Driften av KSMG’s egna och tredjeparts kanaler kan komma att störas av ett antal faktorer utanför KSMG’s kontroll och KSMG ställer inga garantier gällande KSMG’s egna och tredjeparts kanaler funktion eller tillgänglighet. KSMG kan inte göras ansvarigt för skada som kan drabba Annonsören med anledning av sådana störningar, problem eller fel
  4. Om en Platsannons inte publiceras i enlighet med dessa Allmänna Villkor eller annars är behäftad med fel och detta beror på KSMG är KSMG’s ansvar för detta gentemot Annonsören under alla omständigheter begränsat till att helt eller delvis nedsätta avgiften för Platsannonsen eller, om KSMG anser det mer lämpligt, förlänga publiceringstiden. KSMG’s ansvar i detta avseende är under alla omständigheter begränsat till direkta skador och ska inte innefatta indirekta skador, såsom utebliven vinst, förlust av data och Annonsörens ersättningsskyldighet till tredje man.
  5. En Kandidat kan via KSMG’s egna och tredjeparts kanaler uppge sina intresseområden och begära att KSMG via e-post tillhandahåller länkar till relevanta Platsannonser. KSMG gör sitt bästa för att se till att Kandidaten erhåller samtliga relevanta länkar men tar inget ansvar för att så sker.
  6. En Kandidat kan skicka sin ansökan till Annonsörer via KSMG’s egna och tredjeparts kanaler. KSMG gör sitt bästa för att se till att ansökan förmedlas korrekt men tar inget ansvar för att så sker.
  7. KSMG tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av Annonsörens publicering av Platsannonser eller Kandidatens ansökningar i förhållande till en Platsannons. Annonsören är ensamt ansvarig för publicerade Platsannonser. KSMG kan inte hållas ansvarig för anställningsbeslut, oberoende av skäl, tagna av Annonsören eller annan.
  8. Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler varierar från tid till annan. KSMG kan aldrig garantera ett visst antal besökare på KSMG’s egna och tredjeparts kanaler och bär inte något ansvar för sådan variation.
  9. Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot KSMG inom tre månader från den dag då Annonsören fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas
  10. Annonsören kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot KSMG än vad som anges i dessa Allmänna Villkor.
 8. Tillämplig lag, tvistelösning och övriga villkor

  1. Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras enligt svensk lag med undantag för internationella privaträttsliga regler.
  2. Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket ska vara svenska.
  3. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje man utan övriga parters skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot annan part med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut eller motsvarande.
  4. Force majeure
   KSMG har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar då KSMG kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför KSMG’s kontroll som KSMG inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder KSMG inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  5. Överlåtelse
   Annonsören äger inte rätt att utan KSMG’s skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med KSMG rörande KSMG’s egna och tredjeparts kanaler.
 9. Meddelande

  1. Meddelanden till KSMG ska sändas per e-post till privacy@ksmg.se.